De ruim vijf kilometer lange dijk bij Hansweert gaat op de schop. Hij voldoet niet meer aan de nieuwste veiligheidsnormen. Het is het eerste Zeeuwse project dat volgens deze normen wordt uitgevoerd. De Projectorganisatie Waterveiligheid (POW), het samenwerkingsverband tussen waterschap Scheldestromen en Rijkswaterstaat Zee en Delta, werkt aan de dijkversterking.

Vraag

Dijkversterking Hansweert is een omvangrijk en complex project. Met de Westerschelde aan de ene kant en de dorpskern aan de andere kant, is er weinig fysieke ruimte om de dijk te verbreden. Met een lengte van ruim vijf kilometer gaat het ook om een groot stuk dijk, waarvan het grootste deel in het agrarisch gebied ligt. Er spelen verschillende belangen op het gebied van natuur, economische bedrijvigheid, landbouw en op inwonerniveau. De POW vroeg Lievens om het project te ondersteunen met diverse communicatiemiddelen.

Onze aanpak

Op dit moment zit het project in de planuitwerkingsfase. In mei 2020 stelde waterschap Scheldestromen het Voorlopig Ontwerp vast, een mijlpaal! Om de directe omgeving hierover te informeren, verzorgden we een speciale huis-aan-huis-nieuwsbrief. Ook gingen we aan de slag met een update van de bestaande projectpagina. De POW organiseert bij dit soort mijlpalen excursies en informatiebijeenkomsten voor direct belanghebbenden. Ook zorgden we voor een overzichtelijke visuele planning, waarop in één oogopslag te zien is in welke fase het project zich bevindt. Met de projectpagina en de nieuwsbrief die vier keer per jaar uitkomt, blijven alle omwonenden en stakeholders goed geïnformeerd over het project.

Het resultaat

Op de vernieuwde projectpagina is alle informatie rondom de dijkversterking gemakkelijk, overzichtelijk en digitaal toegankelijk te vinden. Onlangs is het Definitief Ontwerp afgerond. Om de omgeving hierover te informeren, staat er weer een speciale huis-aan-huisnieuwsbrief op de planning en organiseert het projectteam dijkexcursies voor belanghebbenden. Afhankelijk van de fase van het project, ontwikkelen we in samenspraak met het waterschap een nieuwsbrief op maat met relevante informatie voor omwonenden en andere stakeholders. Zo interviewden we al omwonenden die dicht aan de dijk wonen en agrariërs met percelen aan de te versterken dijk. Ook kwam de rijke historie van Hansweert aan bod. De uitvoering van het project duurt tot 2025.

Als project vinden wij het heel belangrijk om de omgeving en stakeholders te betrekken bij alle fases van de dijkversterking. Lievens ondersteunt ons door informatie helder in beeld te brengen en door verhalen van bewoners, bedrijven en stakeholders op te halen over wat de dijkversterking voor hun betekent. Dat helpt ons goed in onze communicatie!
Paul van Westen Adviseur omgeving van waterschap Scheldestromen
Volgende case

Een veilige, economisch aantrekkelijke en gezonde Zuidwestelijke Delta

Zuidwestelijke Delta