Onder de naam Zeeuws Energieakkoord, startten Provincie Zeeland, Enduris, waterschap Scheldestromen, Impuls Zeeland en de Vereniging van Zeeuwse Gemeenten (VZG) in 2018 met het maken van een strategie voor de energietransitie in Zeeland. Aan verschillende sectortafels ontwikkelde Zeeland als eerste regio in Nederland een Regionale Energiestrategie (RES 1.0).

Vraag

Zo’n RES geeft de hoofdlijnen aan, de echte veranderingen worden straks op gemeente, wijk- en buurtniveau bepaald én zichtbaar. In deze fase van de RES was behoefte aan duidelijke, enthousiaste communicatie over zowel het proces als over de inhoud van de RES. Het RES kernteam, dat het proces in Zeeland vormgeeft, vroeg Lievens een communicatiestrategie te ontwikkelen en deze, met een team van communicatieadviseurs van Provincie, gemeenten en Enduris, uit te voeren. En om ervoor te zorgen dat de input van de verschillende sectortafels, betrokken partijen en overheden, uiteindelijk tot een goed leesbare RES werd geredigeerd.

Aanpak

Duidelijke informatie, enthousiasmeren en inspireren, en het faciliteren van dialoog en interactie. Dat was de kern van de strategie. Cora: “De gemiddelde inwoner van Zeeland merkt nog niet veel van de RES. Pas eind 2021 moeten gemeenten in een zogenaamde Transitievisie Warmte aangeven hoe, en wanneer, zij hun wijken en buurten energie-neutraler gaan maken. We kozen in deze fase dus bewust voor een hele gerichte communicatieaanpak in plaats van een grootscheepse publiekscampagne.” Zo werden er bijeenkomsten, dialoogsessies en kennis- en werksessies voor de deelnemers aan de sectortafels georganiseerd; ging het RES-team op roadshow door de provincie; en werden zoveel mogelijk vertegenwoordigers van organisaties, bedrijven, overheden, verenigingen, coöperaties en kennisinstellingen in de gelegenheid gesteld om mee te praten over de inhoud van de RES. “Zo ontstond een RES-community die we via een nieuwsbrief en de website op de hoogte houden en legden we de basis voor nieuwe samenwerkingsverbanden en overlegstructuren die straks in de uitvoering hard nodig zijn.”

Het resultaat

In maart 2020 publiceerde Zeeland de RES 1.0. De volgende stap is het samenstellen van uitvoeringsagenda’s en het beginnen met startprojecten. Een mooi moment om het RES-communicatiestokje over te dragen. We kijken terug op een bijzondere periode waarin we met veel gemotiveerde mensen werkten aan een belangrijke opgave.

Lievens heeft ons anderhalf jaar lang ondersteund en ontzorgd: eindredactie van eindeloos veel teksten, meedenken over manieren om volksvertegenwoordigers goed op de hoogte te houden, helpen organiseren van talloze bijeenkomsten en vormgeving van mooie graphics. Het eindresultaat, de definitieve RES, is dus ook voor Lievens een product om trots op te zijn.
Mathieu van Woerkom Manager energietransitie bij Provincie Zeeland
Volgende case

Een veilige, economisch aantrekkelijke en gezonde Zuidwestelijke Delta

Zuidwestelijke Delta