Het is druk op de wegen rondom de stad Tholen. De verwachting is dat de verkeersdrukte door toekomstige ontwikkelingen, zoals nieuwbouw, verder toeneemt. Om de bereikbaarheid te verbeteren, legt de gemeente Tholen een nieuw kruispunt aan ter hoogte van de Molenvlietsedijk en de N286. Op dit kruispunt komt een Intelligente Verkeersregelinstallatie (iVRI). Ook wordt er een tunnel aangelegd voor fietsers en voetgangers om de verkeersveiligheid te borgen én te voorkomen dat fietsers en voetgangers de doorstroming op het kruispunt vertragen.

Vraag

De nieuwe aansluiting op de N286 heeft flinke impact op de woonomgeving. Het is dus van groot belang de omgeving goed te informeren en betrekken. De gemeente Tholen vroeg Lievens om de communicatie en participatie rondom het project op te pakken.

Onze aanpak

In september 2020 gingen we van start met een werksessie met het projectteam. Met dit team vulden we het Strategisch Communicatieframe in. Dit is een ontwikkelmethode die we vaak inzetten om gezamenlijk te komen tot een goede communicatiestrategie van emeritus hoogleraar Betteke van Ruler. Daarna werkten we een communicatieplan uit, met de projectwebsite als centraal platform voor het gehele communicatietraject. Eelenna: “In november stuurden we omwonenden een brief, waarin we hen informeerden over de plannen. We kozen er bewust voor om aan de bewoners zelf te vragen hoe zij betrokken wilden worden. Daar kwam onder andere de wens voor een informatiebijeenkomst en een participatietraject uit.” Een aantal maanden later waren diverse onderzoeken en schetsontwerpen klaar. Een goed moment om de omwonenden uit te nodigen voor een informatiebijeenkomst. Door de coronamaatregelen deden we dat online, waarbij de deelnemers via de chat vragen konden stellen. De bewoners die dat wilden, konden in een vervolgsessie met de gemeente in gesprek over de plannen. Hier kregen zij extra informatie en konden hun wensen of bedenkingen uiten.

Het vervolg

De gemeente luisterde goed naar de omwonenden en besloot na afronding van het participatietraject de plannen op een aantal punten aan te passen. Omwonenden wilden graag het geplande geluidsscherm bij het kruispunt een meter hoger om geluidsoverlast tegen te gaan. Ondanks dat de geplande geluidsmaatregelen al voldeden aan de wetgeving, besloot het college van B&W te investeren in een hoger scherm.

Daarnaast is op verzoek van inwoners de maximale snelheid op een deel van de Molenvlietsedijk verlaagd. Dit wordt een gebiedsontsluitingsweg met als doel een vlotte en goede doorstroming, zo’n weg heeft een maximumsnelheid van 50 km/u. Een aantal bewoners uitte hun zorgen hierover vanwege de route naar de scholen, sportvoorzieningen en het zwembad. Het college had hiervoor begrip en besloot vanwege het intensieve gebruik van het kruispunt door fietsers en voetgangers de snelheid op een deel van het totale wegvak te verlagen.

Nu maakt de gemeente Tholen de ontwerpen definitief. Naar verwachting kan de uitvoering begin volgend jaar starten. Ondertussen blijven we de omgeving informeren en betrekken bij het project. We houden hen onder andere op de hoogte via de website en de digitale nieuwsbrief.

Het communicatieplan is opgesteld op basis van de input van diverse stakeholders. Door het stellen van communicatiedoelen is de opgave voor het informeren helder en zijn de communicatiemiddelen strategisch in te zetten.
Seph Krijger Projectmanager Toekomstig Tholen
Volgende case

Omgevingscommunicatie N61

Rijkswaterstaat