• Sander begint in februari aan zijn derde TenneT-project. Naast zijn werk voor de nieuwe hoogspanningsverbinding tussen Borssele en Rilland en een nieuw hoogspanningsstation bij Tilburg, gaat hij aan de slag voor het project ‘Netversterking Schouwen-Duiveland’. De komende maanden zet hij daar samen met de TenneT-collega’s een uitgebreid participatieproces op. Het doel: belanghouders en de omgeving betrekken bij de locatie- en tracékeuze van twee nieuwe hoogspanningsstations en een ondergrondse stroomkabel.
  • Anneloes organiseerde in opdracht van de Zeeuwse Zorg Coalitie een online brainstormsessie om input te verzamelen voor de vulling van het Strategisch Communicatieframe. We besteedden een aparte sessie aan het in kaart brengen van de stakeholders die de komende periode betrokken worden bij de Zeeuwse Zorg Coalitie. Als basis voor de communicatie formuleerden we daarnaast de kernboodschap voor de organisatie als geheel en voor de thema’s waar de Zeeuwse Zorg Coalitie zich mee bezig houdt. Om de kernboodschap kracht bij te zetten, ontwikkelden we in samenwerking met HENK een lyrical video – simpel, doeltreffend en fijn om naar te kijken.
  • Matthanja werkt in opdracht van Viazorg aan een communicatieplan om het Deltaplan Arbeidsmarkt, Zorg en Welzijn beter onder de aandacht te brengen. Dit is een ambitieus en mooi plan van de Zeeuwse zorg- en welzijnsorganisaties met allerlei acties om de krapte op de arbeidsmarkt tegen te gaan. Bij de betrokken zorg- en welzijnsorganisaties, maar ook bij de zorgopleidingen of bij de betrokken overheden is nog maar weinig bekend over het plan en de voortgang. Aan ons de vraag om daar bij te helpen. In verschillende klankbordsessies zetten we, samen met communicatieadviseurs van de betrokken zorgorganisaties, de hoofdlijnen voor de communicatiestrategie uit. Die werkt Matthanja vervolgens verder uit.
  • Mirjam en Eelenna ondersteunen voor waterschap Scheldestromen de communicatie voor het project Dijkversterking Hansweert. Samen met het omgevingsteam werken ze onder andere aan de nieuwsbrief, projectpagina en informatieflyer om omwonenden te informeren. Om in de toekomst de veiligheid tegen overstromingen te kunnen garanderen, moet het dijkvak tussen Hansweert en de Willem-Annapolder worden versterkt.
  • Anouk is in opdracht van de gemeente Goeree-Overflakkee de energietransitie ingedoken. Voor het project ‘Stad Aardgasvrij’ ontwikkelt ze de communicatie met de inwoners van de kern Stad aan ’t Haringvliet. Het project is gestart als burgerinitiatief waarbij inwoners samen met de gemeente en marktpartijen nadenken over een alternatief voor aardgas. Ze denken daarbij aan een overstap naar waterstof.
  • Anneloes gaat voor Rijkswaterstaat Centrale Informatievoorziening (CIV) aan de slag met een message house en een basispresentatie over het plaatsen van sensoren op Rijkswaterstaat-objecten, zoals bruggen, sluizen en waterkeringen. Deze sensoren detecteren cyberdreigingen én de staat van onderhoud van de objecten. Zo houdt Rijkswaterstaat onze infrastructuur veilig!

En de rest van de collega’s? Die hebben het vooral nog druk met de langer doorlopende opdrachten voor onder andere Nieuwe Sluis Terneuzen, Adrz, de Zeeuwse ouderenzorginstellingen, Rijkswaterstaat, RUD Zeeland en Waterpark Veerse Meer.