Nederland heeft veel bijzondere natuurgebieden, waarvan een groot deel de status ‘Natura 2000-gebied’ heeft. Natura 2000 is een Europees netwerk van beschermde natuurgebieden. Ook in Zeeland hebben verschillende natuurgebieden de status Natura 2000. Overheden als Rijkswaterstaat, de provincie, gemeenten, het waterschap en natuurbeheerders werken samen aan het beschermen van de natuur en nemen maatregelen ter verbetering. Dit wordt vastgelegd in een beheerplan. Rijkswaterstaat neemt het voortouw bij de uitvoering van de beheerplannen van diverse Natura 2000-gebieden, waaronder de Deltawateren en de Voordelta.

Vraag

Omgevingsmanagement en communicatie zijn voor Rijkswaterstaat belangrijke instrumenten om de Natura 2000 doelen te behalen. Lievens voert in samenspraak met de omgevingsmanager van Rijkswaterstaat regie op de communicatie en heeft een faciliterende en proactieve rol. Van het begeleiden van participatiesessies tot de inzet van communicatiemiddelen als informatiepanelen en folders. Bijvoorbeeld over de regels die gelden in de Natura-2000 gebieden. De komende periode verleggen we de focus langzaamaan naar de voorbereiding van de nieuwe beheerplannen.

Hoe doen we dat?

Omdat de maatregelen voor bescherming en verbetering van de gebieden door verschillende partijen worden uitgevoerd, is afstemming erg belangrijk. We betrekken stakeholders bij discussies over issues en stemmen communicatiemiddelen af met betrokken partijen. Het uitgangspunt is dat mensen informatie kunnen vinden over de regels in het gebied. “Veel informatie ligt vast in de beheerplannen, maar voor wie buiten fietst, wandelt of vaart is het vaak niet zo duidelijk welke regels er gelden en waarom. Per water zorgen we daarom voor goede informatievoorziening. Zo plaatsten we informatiepanelen op kitesurflocaties en ontwikkelden we folders voor de verschillende wateren, zoals de Westerschelde. Ieder gebied heeft zijn eigen bijzonderheden en knelpunten. Die brengen we onder de aandacht met het juiste middel.”

Het is fijn samenwerken met Lievens, waarbij voor mij de betrouwbaarheid, deskundigheid en de flexibiliteit eruit springen.
Jan Willem Slager Omgevingsmanager Rijkswaterstaat Zee en Delta

Resultaat

Vanwege het grote gebied, het aantal betrokken partijen en de verschillende belangen, doorlopen we het proces in kleine stappen. We brengen de informatievoorziening op orde en zoeken steeds opnieuw afstemming met partners en andere betrokken partijen. Door informatie met hen te delen over genomen maatregelen, wordt steeds duidelijker waar we met elkaar aan werken: het beschermen en verbeteren van de unieke natuurgebieden in onze delta!

Een informatiebord bij de Oosterschelde
Volgende case

Waterdunen: van ontwikkeling tot uitvoering

Provincie Zeeland