TenneT werkt samen met de ministeries van Economische Zaken en Klimaat (EZK) en Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties (BZK) aan een nieuw 380 kV-hoogspanningsstation ten noorden van Tilburg. Het station voorkomt knelpunten in de energielevering voor de regio en sluit later de nieuwe 380 kV-verbinding tussen Borssele en Tilburg aan op de landelijke 380 kV-ring.

Vraag

Het nieuwe hoogspanningsstation komt gedeeltelijk op de plek waar nu de waterberging van een waterzuiveringsinstallatie ligt. Die waterberging wordt verplaatst in de omgeving van het station. Daarnaast vindt natuurcompensatie plaats. TenneT werkt bij de planvorming daarom intensief samen met verschillende partijen en overheden. Het is ook van groot belang dat de omgeving goed geïnformeerd en betrokken wordt. Denk aan perceeleigenaren, omwonenden en recreanten. TenneT vroeg Lievens om de communicatie en participatie rondom het project op te pakken.

Hoe doen we dat?

Samen met de ‘visual engineers’ van leverancier XKP werkte Sander aan een Projectatlas, een online participatietool die TenneT vaak inzet bij projecten. De Projectatlas laat zien hoe het hoogspanningsstation er uit komt te zien en hoe de bestaande hoogspanningsverbinding op het station wordt aangesloten. Zo krijgen omwonenden en stakeholders een goed beeld van de impact. Sander: “De Projectatlas is daarnaast, zeker in coronatijd, een geweldig hulpmiddel om de dialoog aan te gaan met stakeholders. Via de vraag en antwoord-module kunnen bezoekers een vraag, zorg of suggestie achterlaten op de kaart. We gaan overigens niet alleen online de dialoog aan. De Projectatlas is onderdeel van een bredere middelenmix. Ook de traditionele inloopbijeenkomst waar je mensen kan zien en spreken, blijft heel belangrijk in dit soort trajecten.”

Bijzonder

Ook voor een ander project van TenneT werkte Sander aan een Projectatlas. Voor de 48 kilometer lange, nieuwe 380 kV-hoogspanningsverbinding tussen Borssele en Rilland werd een uitgebreide tracékaart uitgewerkt. Daarnaast bevat die Projectatlas een werkzaamhedenkaart. Omwonenden zien daarop wanneer er werkzaamheden in de buurt plaatsvinden, wat de hinder is en welke omleidingsroutes worden ingesteld.

Volgende case

Communicatie bouw Nieuwe Sluis Terneuzen

Vlaams-Nederlandse Scheldecommissie