RUD Zeeland houdt toezicht op de regels die moeten zorgen voor een schoon en veilig Zeeland. Ze controleert bijvoorbeeld of bedrijven zich houden aan de milieuwetgeving, of zwemplaatsen in de zomer voldoen aan de eisen en of bezoekers zich aan de regels houden binnen beschermde natuurgebieden. Dit doet de RUD namens de Zeeuwse gemeenten, waterschap Scheldestromen en provincie Zeeland. Wij ondersteunen RUD Zeeland voor gemiddeld acht uur per week bij hun communicatie en persvoorlichting. Dit varieert van het afstemmen en beantwoorden van persvragen tot het adviseren over de in- en externe communicatie van de RUD.

Vraag
De werkzaamheden richtten zich aanvankelijk vooral op persvoorlichting. Maar inmiddels zijn de taken heel divers. Van een persvraag over vergunningen in het kader van stikstof tot advies voor interne communicatie en van communicatie over de groene handhaving tot een kwartaalnieuwsbrief voor bestuurders. Omdat er binnen de organisatie niet genoeg capaciteit is voor deze taken, springt Lievens in.

Hoe doen we dat?
Omdat RUD Zeeland gespecialiseerd werk verricht, voerden we eerst kennismakingsgesprekken met de MT-leden om inzicht te krijgen in de organisatie en de taken. Wanneer je de weg binnen de organisatie kent, kun je immers goed inschatten welke afstemming nodig is om een persvraag te beantwoorden. Intern, maar ook met het ‘bevoegd gezag’, zoals de provincie en de gemeenten. Ook krijgen we regelmatig de vraag voor advies voor in- of externe communicatie. Zoals de voorbereidingen op de Omgevingswet of aandacht voor de taken en prioriteiten van de groene handhavers. We zoeken daarbij ook naar verbindingen met andere partijen die met dezelfde onderwerpen bezig zijn. We werken bijvoorbeeld samen met natuurbeherende organisaties om de rust van vogels op de dijken langs de wateren te waarborgen. Door samen hierover te communiceren, versterken we het effect van onze communicatie.

Het resultaat
De RUD heeft verschillende doelgroepen: bedrijven, overheden en inwoners. Het is een jonge organisatie, die nog redelijk onbekend is bij mensen. We brengen de informatievoorziening op orde en vertellen wat de RUD doet. Zo wordt de organisatie steeds bekender. We brengen actief nieuws naar buiten in plaats van de te wachten op persvragen. En we zoeken afstemming met de overheden en andere betrokken partijen. Want een veilig en schoon Zeeland, daar zorgen we samen voor!

Volgende case

Interim aan de slag als adviseur, regisseur én woordvoerder

Rijkswaterstaat