Samenwerken in de Zeeuwse zorg is meer dan ooit nodig. Personeelstekorten, een toename van het aantal kwetsbare ouderen, lange aanrijtijden voor acute zorg… Het zijn voorbeelden van problemen waar de zorg in Zeeland in de toekomst meer en meer tegenaan loopt en waar de diverse organisaties alleen sámen het hoofd aan kunnen bieden. Een paar koplopers verenigden zich in de Zeeuwse Zorg Coalitie. Om de zorg in Zeeland toegankelijk te houden en daarmee de leefbaarheid voor de Zeeuwen te borgen. De boodschap vindt gehoor: steeds meer partijen sluiten zich aan! En Lievens mocht strategisch meedenken.

Vraag

Communicatie speelt een cruciale rol in het realiseren van de doelen van de Zeeuwse Zorg Coalitie (ZZC). Hoe profileren we de ZZC? Hoe zetten we de boodschap op de kaart? Welke bijdrage levert communicatie en hoe werken we op het gebied van communicatie effectief samen? De ZZC vroeg Lievens de basis te leggen voor een communicatiestrategie. Een strategie die een heldere lijn uitzet voor de communicatie van ZZC en handvatten geeft voor de verdere invulling van de communicatie.

Onze aanpak

We namen het Strategisch Communicatieframe van Betteke van Ruler als uitgangspunt. In een online brainstormsessie vulden we met de communicatieadviseurs van een aantal betrokken partijen uit de Coalitie het Frame. We besteedden een aparte sessie aan het in kaart brengen van de stakeholders die de komende periode betrokken worden bij de ZZC. Daar haalden de communicatieadviseurs collega’s bij die daarop nog beter zicht hebben dan zijzelf. Deze aanpak leverde veel input op, leidde tot discussie en uiteindelijk tot een gedeelde visie op de aanpak en de insteek van de communicatie.

Samengevat is de boodschap: we gaan (moeten) dit samen doen. Om zoveel mogelijk zorgpartijen bij de Coalitie te betrekken is een gevoel van urgentie nodig en zicht op het belang van ieders individuele bijdrage. We formuleerden een kernboodschap met die strekking en boodschappen voor de thema’s waarmee de ZZC zich bezighoudt. Die boodschappen vormen de basis voor de verdere invulling van de communicatie, zoals de website. Om de kernboodschap kracht bij te zetten, ontwikkelden we in samenwerking met HENK een lyrical video, simpel en doeltreffend.

Het resultaat

De basis staat: het resultaat van intensieve samenwerking met veel partijen. Het Strategisch Communicatieframe geeft richting, de stakeholderanalyse laat zien welke stappen gezet moeten worden om meer partijen te betrekken en de kernboodschappen geven houvast bij de verdere ontwikkeling van de communicatieacties.

Lievens zorgde ervoor dat de partijen in de Zeeuwse Zorg Coalitie samen een stap verder konden zetten met de profilering van dit mooie samenwerkingsverband. Initiëren, faciliteren en ontzorgen. Wij kunnen voortbouwen op het resultaat!
Marije Jongepier communicatieadviseur SVRZ
Volgende case

Woordvoering en omgevingsanalyse in coronatijd

SVRZ