VPRA

Zeehonden en vogels beschermd met beheerplan

Tot en met 8 januari 2015 ligt het Natura 2000 Ontwerpbeheerplan Voordelta 2015-2021 ter inzage. Dan is de reactietermijn van zes weken voorbij en volgt stap twee uit de zienswijzeprocedure: het opstellen van de nota van antwoord. Lievens Communicatie is vanuit een detachering betrokken bij dit proces voor twee Natura 2000-beheerplannen: Voordelta en Deltawateren.

 

Natura 2000 is een Europees netwerk van natuurgebieden. In Nederland zijn ruim 160 van deze gebieden te vinden. Hier draait het om beleving, gebruik en bescherming van de natuur. Recreanten en ondernemers maken gebruik van de gebieden. Planten, vogels en andere dieren vinden er de bescherming die nodig is om de soorten en leefgebieden in stand te houden. De maatregelen die hiervoor nodig zijn, staan beschreven in een beheerplan.

 

Overheid en regio werken samen

De Voordelta is de ondiepe zee en het strand voor de Zeeuwse en Zuid-Hollandse eilanden. Het huidige Beheerplan Voordelta is in 2008, als eerste van Nederland, vastgesteld en heeft een looptijd van zes jaar. Als grootste beheerder van het gebied stelt Rijkswaterstaat, samen met de provincies Zeeland en Zuid-Holland en het ministerie van Economische Zaken, het beheerplan voor de volgende periode op. Ook gemeenten, terreinbeheerders, natuurbeschermingsorganisaties, ondernemers en gebruikers uit het gebied, zoals vissers en kitesurfers, denken mee. Een proces waarin Wyanda als communicatieadviseur sinds eind 2013 betrokken is.

 

Informatiebijeenkomsten

De start van de zienswijzeprocedure is het sluitstuk van het maatschappelijk en bestuurlijk overleg en de planvorming. Ook op het gebied van communicatie is de tervisielegging een hoogtepunt. Wyanda: “Na het zorgvuldig afwegen van belangen en het opstellen van het ontwerpbeheerplan, presenteer je de nieuwe maatregelen aan het grote publiek. Onder meer via een advertentie, een populaire samenvatting en tijdens twee informatieavonden. Met natuurlijk de bijbehorende middelen, zoals een presentatie en informatiepanelen. Dan heb je opeens iets tastbaars in handen. En dat voelt goed.”

 

Extra aandacht voor rust

Uitgangspunten voor het tweede beheerplan zijn: voortzetten wat werkt, bijstellen waar dat nodig is en inspelen op de dynamiek van de Voordelta. In de Voordelta zijn vijf rustgebieden voor zeehonden en vogels en een bodembeschermingsgebied ingesteld. Menselijke activiteiten zijn hier beperkt toegestaan. Uit de evaluatie blijkt dat deze maatregelen bijdragen aan natuurbehoud. In het nieuwe plan is daarom nog meer aandacht voor het garanderen van rust door het robuuster maken van de rustgebieden. Dit kan bijdragen aan de kwaliteit van het leefgebied van de zeehond, roodkeelduiker, grote stern en visdief. Daarnaast zijn potentiegebieden aangewezen waar jonge duinen kunnen ontstaan. De minister van Infrastructuur en Milieu stelt naar verwachting het definitieve beheerplan in het voorjaar vast.


0 Reacties

Plaats uw reactie