VPRA

Nieuw Deltaplan houdt Nederland veilig en leefbaar

Nederland heeft een nieuw Deltaplan. Minister Schultz van Haegen bood het op Prinsjesdag aan de Tweede Kamer aan. Het plan is een kompas voor het werk aan de Delta tot 2050. Het plan beschrijft hoe Nederland te beschermen tegen hoogwater en te zorgen voor voldoende zoetwater. Thema’s waar Lievens Communicatie dagelijks over communiceert voor opdrachtgevers zoals Rijkswaterstaat, waterschap Scheldestromen, programmabureau Zuidwestelijke Delta en projectbureau Zeeweringen. Genoeg redenen voor ons om de ontwikkelingen op de voet te volgen.

 

Het nieuwe Deltaprogramma benadert waterveiligheid vanuit een breed perspectief. Er wordt niet alleen gekeken naar de kans dat het water over de dijk komt, maar ook naar de gevolgen voor inwoners en economie. Locaties waar veel slachtoffers kunnen vallen en veel schade ontstaat, krijgen extra bescherming. De kans dat iemand overlijdt door een overstroming mag niet groter zijn dan 1 op 100.000 per jaar. De nieuwe normen worden de komende periode verankerd in de wet. Dan zal blijken welke dijkvakken in Nederland in aanmerking komen voor extra versterking.

 

Communicatie voor verbinding

Rond waterveiligheid spelen enorm veel belangen. Zeker in Zuidwest Nederland, waar de gevaren van het water meer dan in de rest van Nederland gevoelig liggen. Als je naast een dijk woont of je bedrijf is er gevestigd, gaat het je rechtstreeks aan. Uiteenlopende stakeholders hebben een rol, taak en belang in het veilig en leefbaar houden van Nederland. Van gemeenten, provincies, waterschappen en het Rijk tot vele maatschappelijke organisaties. Om binnen dit brede spectrum te komen tot kennisuitwisseling, innovatie, breed gedragen maatregelen en last but not least: concrete projecten, is communicatie onontbeerlijk en een verbindende factor.

 

DNA Lievens Communicatie

Lievens Communicatie werkt al jaren met veel plezier aan projecten rond waterveiligheid. Voor projectbureau Zeeweringen hebben we intensief contact met de omgeving over de dijkversterkingen binnen Zeeland. Voor waterschap Scheldestromen verzorgen we communicatie rond de Zwakke Schakel West-Zeeuws-Vlaanderen, met in het bijzonder het deelproject Cadzand-Bad. Voor het programmabureau Zuidwestelijke Delta schakelen we dagelijks met uiteenlopende stakeholders en organiseren we bijvoorbeeld interactieve bijeenkomsten. Communiceren over waterveiligheid zit in ons DNA!

 

 


0 Reacties

Plaats uw reactie