VPRA

Natura 2000 Beheerplan Deltawateren van kracht

De minister van Infrastructuur en Milieu heeft het beheerplan voor het Natura 2000-gebied Deltawateren vastgesteld en het besluit gepubliceerd in de Staatscourant. Hiermee is de basis gelegd voor de natuurbescherming en het gebruik van deze waardevolle natuurgebieden voor de komende zes jaar.

 

“Een mijlpaal”, zegt Wyanda. Ze werkt al meer dan drie jaar gedetacheerd bij Rijkswaterstaat als communicatieadviseur voor het Beheerplan Deltawateren. “Het opstellen en (bestuurlijk) vaststellen van het beheerplan heeft bijna tien jaar in beslag genomen. Dit laat wel zien dat het een complex proces is geweest. We hadden te maken met veel verschillende partijen met activiteiten in de Deltawateren met soms tegenstrijdige belangen. In het beheerplan staat de balans tussen natuurbescherming en gebruik centraal. Er is dan ook nauw samengewerkt en overleg geweest met belanghebbenden in het gebied. De afgelopen jaren was ik betrokken bij dit gebiedsproces.”

 

Vogelwalhalla
Het resultaat is een plan met maatregelen om de bijzondere natuur te beschermen en de natuurdoelen te behalen. En onder welke voorwaarden menselijke activiteiten kunnen plaatsvinden zonder dat dit nadelige gevolgen heeft voor de natuur. De Natura 2000-gebieden die in het beheerplan zijn opgenomen, zijn de Oude Maas, Haringvliet, Hollands Diep, Grevelingen, Oosterschelde, Veerse Meer en Westerschelde & Saeftinghe. Deze wateren herbergen unieke natuurwaarden die van wezenlijk belang zijn voor het behoud van de biodiversiteit op Europese schaal. Van grootschalige getijdennatuur met geulen, slikken, platen en schorren tot omvangrijke zoet- en zoutwatermeren, duinen en natte graslanden achter kilometerslange dijken. Bovendien heeft het gebied een voedselrijke bodem. Dit maakt de Deltawateren tot een waar paradijs voor duizenden vogels, vissen, zeezoogdieren en soorten als bever, nauwe korfslak en noordse woelmuis.

 

Communicatie over maatregelen

Maatregelen uit het beheerplan zijn bijvoorbeeld de uitvoering van het Kierbesluit en de zandsuppletie Roggenplaat, de aanleg van broedeilanden en het reguleren van activiteiten in tijd en ruimte (zonering). Nieuw zijn de kitesurfzones in de Westerschelde, Oosterschelde, Grevelingen en Haringvliet. Vanaf nu start de uitvoering van het beheerplan. “Het is nu zaak om de gebruikers duidelijkheid te geven over wat wel en niet mag in het gebied en over het waarom door middel van kaarten, folders, borden in het veld, een actuele website, noem maar op. Er is genoeg te ontwikkelen op het gebied van communicatie”, besluit Wyanda.

 


0 Reacties

Plaats uw reactie