VPRA

Met elkaar maken we Zeeland Veilig

Hoe goed de hulpdiensten en veiligheidsinstanties ook hun best doen om Zeeland veilig te houden voor inwoners en bezoekers, honderd procent garantie op veiligheid bestaat niet. Er kan altijd wat misgaan. Met de nieuwe aanpak voor risico- en crisiscommunicatie, Zeeland Veilig, wil Veiligheidsregio Zeeland het risicobewustzijn en vooral de zelfredzaamheid van Zeeuwen vergroten. Sander was nauw betrokken bij de uitrol van deze nieuwe aanpak.

 

Al komt de hulpverlening doorgaans snel op gang, de eerste minuten na een incident ben je op jezelf aangewezen en ben jij degene die het verschil kan maken. Veiligheidsregio Zeeland wil daarom bereiken dat Zeeuwen zelfredzaam zijn. Dat ze goed voorbereid zijn en ook anderen helpen als dat nodig is. Maar ook dat mensen actief bijdragen aan het voorkómen van incidenten. Sander legt uit: “De nieuwe aanpak Zeeland Veilig gaat niet uit van grootschalige (en dure) campagnes, maar juist van lokale communicatie op maat, die aansluit bij de beleving en behoeften van de samenleving.”

 

Lokaal én relevant
De input voor het nieuwe communicatiebeleid komt uit onderzoek en monitoring. Sander: “In juni onderzocht de Veiligheidsregio in samenwerking met onderzoekers van de Delta Academy van de HZ University of Applied Sciences de zelfredzaamheid van Zeeuwen. Daarnaast monitoren we sinds oktober dagelijks online waar de Zeeuwse burger zorgen en vragen over heeft. Daar spelen we direct op in, zowel offline als online via onder andere www.zeelandveilig.nl, de Facebookpagina van Zeeland Veilig en Twitter. En we gaan gerichter communiceren na incidenten. Mensen staan pas open voor boodschappen over veiligheid als het voor hen relevant is. Bijvoorbeeld als er een grote brand in de buurt is geweest. Juist op die momenten willen we lokaal vertellen wat je kunt doen om je in de toekomst daarop voor te bereiden.”

 

Gemeenschappelijk beeldmerk
Dat kan de Veiligheidsregio overigens niet alleen. “Zeeland Veilig is een echte netwerkaanpak, waarbij ook de andere veiligheidspartners en overheden worden betrokken. Wij faciliteren hen zo goed mogelijk, door bijvoorbeeld aan gemeentes actief content ter beschikking te stellen op het moment dat in de betreffende gemeente een bepaald incident heeft plaatsgevonden. Denk aan teksten, foto’s en infographics voor op hun website of social media. We maken gebruik van een gemeenschappelijk beeldmerk voor Zeeland Veilig, die alle communicatie-uitingen van de verschillende partners met elkaar verbindt. Alles met het doel om de Zeeuwen (maar ook toeristen en andere bezoekers) tot zelfredzaam gedrag te motiveren en met elkaar Zeeland veiliger te maken!”

 


0 Reacties

Plaats uw reactie